УНСС

Университетът за национално и световно стопанство (УНСС) е най-голямото и най-старото висше икономическо училище в България и Югоизточна Европа, с 96-годишна история.

В УНСС има осем факултета: Общоикономически, Финансово-счетоводен, Управление и администрация, Бизнес факултет, Икономика на инфраструктурата, Международна икономика и политика, Приложна информатика и статистика и Юридически; 33 катедри; Отделение "Институт за следдипломна квалификация" (с Център за факултативно обучение и Школа за чуждоезиково обучение), Център за дистанционно обучение (с регионални центрове в Хасково и Пловдив); Институт по интелектуална собственост и лидерство; Институт за развитие на пред­приемачеството; Междууниверситетски център за развитие на кариерата и др.

Преподавателите са близо 500, от които 300 - професори и доценти.

Университетът притежава система за управление на качеството на обучение, сертифицирана от Intertek, съгласно международния стандарт ISO 9001:2008.

Традиционно в университета има най-много кандидат-студенти и рекорден брой отличници в сравнение с другите висши училища в страната.

УНСС е най-големият български университет с 21 432 студенти (по данни от електронния регистър на Министерството на образованието и науката), които се обучават в ОКС "бакалавър" и ОКС "магистър", в редовна и дистанционна форма и близо 300 български и чуждестранни докторанти.

УНСС е координиращ университет за България в Централноевропейската инициатива за междууниверситетски връзки, сътрудничи си с повече от 100 университета от Европа, Америка и Азия. Дългосрочната задача е да работи съвместно с тях по магистърски програми, научноизследователски проекти, дистанционно обучение, обмен на студенти и преподаватели.

В УНСС е въведена кредитна система, която осигурява възможност за мобилност на студентите както между отделните специалности, така и в други висши училища у нас и в чужбина.

Абонирайте се за новини от платформата:

Copyright NSBS , 2015. All Rights Reserved. Web design and concept by Moby2.Ltd